Vårt håndverk

While technological innovation is one facet of Millboard’s success, we also understand that there are some details that only the skilled eye of an artisan can deliver. This is why we on carry out many of our processes by hand.

Our director, Jerry, handpicks each timber personally, sifting through hundreds of specimens until he finds the winning combination of characterful grain and distinctive knots. We’ve gone to extraordinary lengths to seek out these original masters, often chancing upon them in the most unlikely places.

 

Selv om teknologisk innovasjon er étt aspekt av Millboards suksess, forstår vi også at det er noen detaljer som bare det dyktige øye til en håndverker kan levere. Dette er grunnen til at vi fortsetter mange av prosessene våre for hånd.

Regissøren vår, Jerry, plukker hvert tømmer personlig, og siler gjennom hundrevis av prøver til han finner den vinnende kombinasjonen av karakterfulle korn og karakteristiske knop(?). Vi har strekt oss ekstra langt for å oppsøke disse originale mestrene, og ofte måttet se etter dem på de mest usannsynlige stedene.

 

We apply this respect for authenticity and passion for detail to every step of the Millboard journey. From preparing the original timber masters used to mould Millboard decking, to carefully hand-colouring each length of Millboard decking in the incredibly true-to-life, tonal shades that are our signature feature, craftsmanship is an essential element in the creation of the ultimate decking material.

Millboard decking: proudly designed and crafted in Great Britain.

Vi søker denne respekten for autentisitet og lidenskap for detaljer på alle trinn i Millboard-reisen. Fra å forberede de originale tømmermestrene (?) som brukes til å forme Millboard terrassebord, til å nøye farge hver lengde på Millboard terrassebord i de utrolige naturtro nyansene som er vår signaturverdi, er håndverk et viktig element i etableringen av det ultimate terrassebord.

Millboard terrassebord: stolt designet og laget i Storbritannia.